“Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”