Saturday, 29/01/2022 - 05:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Phú

Kế hoạch kiểm tra đánh giá HKI năm học 2021-2022

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số…/KH-THCSTrP

Lộc Thắng, ngày … tháng …năm 2022

                                                               

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Căn cứ thông tư số 32/2021/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ  công văn số 2422 /SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dạy và học, đánh giá định kỳ gắn với an toàn phòng- chống dịch Covid-19.

Căn cứ Công văn số 481/PGDĐT-THCS ngày 30 tháng 12 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm về việc tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng dạy và học, đánh giá định kỳ gắn với an toàn phòng- chống dịch Covid-19

 

Căn cứ kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của Trường THCS Trần Phú, Bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và KT học kỳ I năm 2021 – 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, kết quả giáo dục của GV trong học kỳ I;

     - Trên cơ sở đó, định hướng phương pháp dạy của giáo viên, phương pháp học tập cho học sinh trong học kỳ II.

 2. Yêu cầu:

- Đánh giá đúng thực chất năng lực phẩm chất của học sinh

- Đảm bảo nghiêm túc từ khâu ra đề cương ôn tập, ôn tập cho học sinh, ra đề kiểm tra đến chấm, trả bài kiểm tra cập nhật điểm;

- Có sự thống nhất về nội dung, hình thức kiểm tra của từng bộ môn;

- Học sinh phải được ôn tập trước khi kiểm tra.

II. NỘI DUNG:

1. Thực hiện chương trình:

-  Hoàn thành chương trình học kỳ I đến tuần 16, đối với các bộ môn còn chậm tiết, GV bố trí dạy bù nhằm thực hiện kịp thời chương trình qui định;

-  Đảm bảo việc thực hiện đầy đủ kiến thức theo Căn cứ Công văn số 285 /PGDĐT-THCS ngày 20 tháng 9 năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022.

- Các tổ tiến hành triển khai đề cương ôn tập đến HS trước ngày 4/01/2022.

2. Tổ chức ra đề kiểm tra

- Việc ra đề kiểm tra học kỳ I, cần lưu ý thêm một số nội dung sau:

+ Môn Toán, Ngữ văn: Đề kiểm tra theo hình thức tự luận. 

+ Môn Tiếng Anh: Đề kiểm tra ra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận (kỹ năng viết tự luận). Đề có kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.

+ Các môn còn lại phân chia tỉ lệ trắc nghiệm với tự luận phù hợp với đặc thù bộ môn đảm bảo sự thống nhất trong khối.

+ Đối với các môn KHTN, Lịch sử-Địa lý lớp 6 tỉ lệ điểm kiểm tra tương đượng với thời lượng nội dung dạy học cho tới thời điểm tuần 16 của chương trình.

- Thời gian các tổ nộp đề về trường chậm nhất ngày 07/01/2022 gồm 2 bộ (1 bộ có đầy đủ  đề cương, ma trận, đề, đáp án; 1 bộ chỉ có đề), mặt sau đề có ký xác nhận của tổ, nhóm chuyên môn).

3. Thời gian làm bài:

- Thời gian làm bài kiểm tra:

+ Khối 7,8,9 Môn Toán 90 Phút, môn Ngữ văn: 90 phút; Các môn còn lại: 45 phút. 

+ Khối 6:, Môn Ngữ văn, KHTN, Toán, Lịch sử-Địa lý  90 phút; Môn Anh văn 60 phút, Các môn còn lại: 45 phút. 

4. Nội dung, yêu cầu đối với đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra 

* Nội dung kiểm tra cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ GDĐT. Riêng các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục…, Tin học cần chú ý tổ chức kiểm tra thực hành theo yêu cầu cụ thể của chương trình. 

- Phạm vi ra đề là những kiến thức trọng tâm của các khối lớp được học trong chương trình học kỳ I năm học 2021-2022 cho đến thời điểm kiểm tra được quy định theo kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động của nhà trường đã xây dựng. 

- Không kiểm tra đánh giá đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “Không dạy; Đọc thêm, Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự học; ; Khuyến khích học sinh tự tự làm; ; Khuyến khích học sinh tự thực hiện” trong Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT.

- Cần thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra, đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. 

- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, vừa thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã quy định trong chương trình dạy học của Bộ GDĐT vừa có tính phân hóa, phù hợp với thời lượng quy định và năng lực của học sinh trong điều kiện tình hình dịch bệnh covid-19. 

- Đối với một số môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, cần đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở nhằm phát triển tư duy tổng hợp, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc. Tuy nhiên cần tập trung đánh giá được chuẩn kiến thức, kỹ năng theo môn học, tránh những vấn đề nhạy cảm hoặc đang tranh luận, chưa có sự thống nhất chỉ đạo. 

- Đối với các môn kiểm tra có kết hợp hai hình thức trắc nghiệm và tự luận cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình sau: 

+ Phát đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm trước, sau khi học sinh làm xong bài theo thời gian quy định trong đề kiểm tra, giám thị thu bài và niêm phong. 

+ Phát tiếp đề kiểm tra theo hình thức tự luận, sau khi học sinh làm xong bài theo thời gian quy định trong đề, giám thị thu bài và niêm phong. 

* Về tổ chức kiểm tra (có lịch cụ thể sau).

- Nhà trường thành lập hội đồng và phân công coi kiểm tra(có danh sách kèm theo).

- Chỉ tổ chức kiểm tra nhiều nhất là 02 môn/1 ngày. 

- Phân chia phòng: mỗi lớp học là một phòng KT xếp theo danh sách ABC từng lớp

- Phân sơ đồ chỗ ngồi kiểm tra theo từng buổi KT,

- Phân công giám thị coi kiểm tra 01 giám thị/1 phòng. 

- Đối với các môn KT thực hành, có một phần thực hành (Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Tin học, CN, HĐTN-NH khối 6...) ,  Gv dạy tổ chức KT trong khung thời gian kế hoạch kiểm tra đã ban hành.

- Thời điểm kiểm tra: bắt đầu từ ngày 10/01/2022 đến hết 19/01/2022(có lịch chi tiết kèm theo)

5. Chấm trả bài, cập nhật điểm:

- Đảm bảo tính chính xác, khách quan.

- Tổ dự kiến phân công GV chấm bài KT, chấm thanh tra theo lớp

- Chấm thanh tra bài KT (15% tổng bài/lớp).

- Trả bài KT cho học sinh trước khi nhập điểm lên vnedu.

- Cập nhật điểm lên hệ thống  vnEdu theo lớp dạy của giáo viên bô môn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022;

- Thành lập các hội đồng: ra đề, in sao đề, coi kiểm tra, chấm bài.

- Công khai kế hoạch trong cuộc họp HĐSP, trên trang web và niêm yết tại bảng tin;

- Duyệt đề cương ôn tập, đề kiểm tra  học kỳ của các tổ nhóm;

- Chịu trách nhiệm về quản lý, bảo mật đề kiểm tra;

- Tổ chức kiểm tra học kỳ I theo đúng quy định kế hoạch.

2. Tổ nhóm chuyên môn, GVBM:

- Họp, thống nhất nội dung ôn tập, chuẩn bị ra đề kiểm tra;

- Ra đề đảm bảo cấu trúc, chuẩn kiến thức kĩ năng theo quy định bộ môn và tinh thần tập huấn chuyên môn.

- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn duyệt đề cương ôn tập, đề kiểm tra học kỳ trước khi nộp về BGH;

- Hướng dẫn học sinh ôn tập đạt kết quả tốt;

- Chấm bài theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan.

- Nhập điểm theo đúng quy chế, đúng thời gian.

3. Văn phòng:

- Bảo đảm các điều kiện CSVC phục vụ kỳ kiểm tra

- Chuẩn bị các ấn phẩm KT theo quy định, niêm yết các danh sách công khai.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2021 – 2022 của trường THCS Trần Phú. Ban giám hiệu yêu cầu tổ chuyên môn, các đoàn thể, giáo viên nghiên cứu nghiêm túc triển khai thực hiện, hoàn thành đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện có điều gì khó khăn vướng mắc gặp trực tiếp BGH để được hướng dẫn./.

* Nơi nhận :

- BGH(C/đ);

- TT,Giáo viên, học sinh(T/h);

- Lưu VT, CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

VÕ VĂN DANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

Lộc Thắng, ngày … tháng …năm 2022

 

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2021-2022

Thứ/ngày

Buổi

Khối

Môn KT

Giờ KT

Thời gian
làm bài (phút)

Thư ký hội đồng

Ghi chú

Thứ 5
13/01/2022

Sáng

K 6

KHTN

Tiết 4+5 (9h35-11h05)

90

Nguyễn Thị Nga

Trước các tiết KT,
các lớp học bình thường theo thời khóa biểu

K 9

GDCD

Tiết 4 (9h35-10h20)

45

Địa

Tiết 5 (10h30-11h15)

45

Chiều

K7,8

GDCD

Tiết 2 (13h40-14h25)

45

Địa

Tiết 3 (14h35-15h20)

45

Thứ 6
14/01/2022

Sáng

K 6

LS-ĐL

Tiết 4+5 (9h35-11h05)

90

Nguyễn Thị Thu Hà

K9

Sử

Tiết 4 (9h35-10h20)

45

Hóa

Tiết 5 (10h30-11h15)

45

Chiều

K7,8

Sinh

Tiết 4 (15h20-16h05)

45

Tiết 5 (16h15-17h00)

45

Thứ 7
15/01/2022

Sáng

K6

GDCD

Tiết 4 (9h30-10h15)

45

Doãn Thị Châu Yên

Anh

Tiết 5 (10h20-11h20)

60

K9

Tiết 4 (9h30-10h15)

45

Anh

Tiết 5 (10h25-11h10)

45

Chiều

K7,8

Sử

Tiết 4 (15h20-16h05)

45

Anh

Tiết 5 (16h15-17h00)

45

Thứ 2
17/01/2022

Sáng

K 6,9

Văn

Tiết 3+4(8h45-10h15)

90

Đỗ Thị Hiền

K9

Sinh

Tiết 5 (10h25-11h10)

45

K6

Công nghệ

Tiết 5 (10h25-11h10)

45

Chiều

K7,8

Văn

Tiết 4+5 (15h20-16h50)

90

Thứ 3
18/01/2022

Sáng

K9

Tin

Tiết 3 (8h45-9h15)

30

Lê Thị Ánh Thùy

K 6,9

Toán

Tiết 4+5 (9h30-11h00)

90

Chiều

K7,8

Toán

Tiết 3+4 (14h35-16h05)

90

Công nghệ

Tiết 5 (16h15-17h 00)

45

Thứ 4
19/01/2022

Chiều

K 8

Hóa

Tiết 4 (15h20-16h05)

45

Trần Thị Sâm

K7,8

Tin

Tiết 5 (16h15-16h45)

30

  • Thực hiện hiệu lệnh ra vào lớp bằng (tiếng trống).
  • Giờ nghỉ chuyển tiết 1,2,3 là 5 phút.

* Nơi nhận :

- BGH(C/đ);

- TT,Giáo viên, học sinh(T/h);

- Lưu VT, CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

VÕ VĂN DANH

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 1.060
Năm 2022 : 1.060